top of page
  • Writer's pictureMarcas Mac an Tuairneir

Màiri NicGumaraid

Na Gàidheil Ùra - Eile

Ma tha sinne mall sa ghabhail a th' againn ribh na caithibh cus nar clàir.

'S math dh'thaodt' nach eil sinn a' tuigsinn ciamar gun luaidh air carson tha dol agaibh

air rud no dhà no tri no ceithir ionnsachadh

Air a thoirt bho An Aghaidh na Sìorraidheachd Polygon, 1991

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page