top of page
  • Writer's pictureMarcas Mac an Tuairneir

Màiri NicGumaraid

An t-òrdugh a-mach

An t-ordugh a-mach air taic ùr-thaic nan Gàidheal le corp is cridhe 's anail bheò;

's carson a-rèisd a tha mo chridhe bualadh tid' nas freagarraich' ri bodhaig Ghalld'?

Am buin mi do rèiseamaid stèidhichte mhòr? No muigh ann an sliochd agart-thrèibh?

a chanadh le smal fìrinn na brèig gu bheil sibh làidir dìleas fhathast beò air oir bhur n-eachdraidh is ciùil?

An t-òrdugh a-mach.

Chosg an èigh an fhaireachdainn og dhan fheadhainn a rinn i,

dhan oigridh?

Air a thoirt bho An Aghaidh na Sìorraidheachd Polygon, 1991

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page