top of page
  • Writer's pictureMarcas Mac an Tuairneir

Marcas Mac an Tuairneir

Updated: May 6, 2021

Fichead 's a h-Ochd

Thathar ag ràdh gur e seo mo là, gun toir an linn seo dhuinn cothrom cur an cèill, ach tha dìomhaireachd gu domhainn na mo chridhe, nach ceadaichear idir chur mu sgaoil. Air an oidhche 's mi an àrd, le siosar na mo làimh, a' feuchainn sin le leabhar, ged nach leugh mi lideadh fhathast. Anns a' mhadainn 's mi an àird, 's e bhios ann ann am facal sgrìobhte, Gàidhlig ga glaodh thar gach briathar. Nuair thèid mi staigh air a' chiad là, cuiridh mi romham mo chor is mo chothrom a ghlacadh le dà làimh, ach aig an deasg, nach mi a bhios fo bhruadar. Saoil, cò ris am bi an saoghal coltach, nuair a bhios mi fichead 's a h-ochd. Thathar ag ràdh gur e seo mo là, gun toir an linn seo oirnn fuasgladh nam beul, ach tha briathrachas nach gabhar innse, nach fhacar ann am faclair Dwelly fhèin. Air an oidhche 's mi an àrd, le iarann nam làimh, lèine 's cèisean air a' bhòrd, stamp is seòladh air gach tè. Anns a' mhadainn 's mi an àird, 's e bhios ann, am facal sgrìobhte, deiseil ri chur le dòchas 's fèill. Nuair thèid mi staigh air a' chiad là, cuiridh mi romham mo chor is mo chothrom a ghlacadh le dà làimh, ach aig an deasg, nach mi a bhios fo bhruadar. Saoil, cò ris am bi an saoghal coltach, nuair a bhios mi fichead 's a h-ochd. Nuair thèid mi staigh air a' chiad là, cuiridh mi romham mo chor is mo chothrom a ghlacadh le dà làimh, ach aig an deasg, nach mi a bhios fo bhruadar. Saoil, cò ris am bi an saoghal coltach, nuair a bhios mi fichead 's a h-ochd. Nuair chaidh mi staigh air a' chiad là, chuir mi romham, mo chor is mo chothrom, a ghlacadh le dà làimh, ach aig an deasg, nach mi a bha fo bhruadar. Seo cò ris am bi an saoghal coltach, agus 's mi tha fichead 's a h-ochd.103 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page