top of page
  • Writer's pictureMarcas Mac an Tuairneir

Aonghas MacNeacail

beul beag

a bheòil bhig an inns thu dhomh nad chànan ur mar a lion do mhàthair leat, eil cuimhn' agad

a bheòil bhig an seinn thu dhomh nad chànan ur na h-òrain og a thòisich tìm

a bheòil bhig an dèan thu cruth do bhiathadh dhomh


a bheòil bhig de 'n cleas, an toir thu tuar do latha dhomh

scas seas, a bheòil bhig. cha tuig mi thu, tha eas do lidean taomadh orm mar dhealain geal a' sàthadh feoil chruaidh m' fhoidhidinn

a bheòil bhig a bheòil bhig an ith thu mi

a bheòil bhig cha tus' an t-aon tha gairm do bhith

a bheòil bhig sporain nam fuaim nad ròs rèidh 's tu cala 'n t-suain

a bheòil bhig nuair a thilleas tu à gleann nam balbh an inns thu dhaibh nach cual' thu fos nad chanan ùr nach toigh leat cràdh


Air a thoirt bho An Aghaidh na Sìorraidheachd Polygon, 1991

20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page